Referater fra bestyrelsesmøder

Generalforsamling

Referat fra foreningens ordinære generalforsamling er vedhæftet denne mail.

 

Bestyrelse

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand

Jørn M. Schmidt

Næstformand 

Vibeke Andersen

Kasserer 

Leif Sønderup Hansen

Sekretær 

Johnny Hansen

Sportsansvarlig

Finn Østergaard

Suppleant

John Vejen

                                                          

Kamilla König, der på generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen meddelte den 22. marts 2022 at hun af personlige årsager bliver nødt til at trække sig.  

Konsekvensen heraf blev at suppleant Johnny Hansen indtrådte i bestyrelsen.  

Bestyrelsen afholdte den 22. marts 2022 bestyrelsesmøde, hvor temaet Frøs Tulipanløb blev prioriteret højest, og der har med samme tema været afholdt arbejdsmøder den 29. marts og den 4. april 2022, nærmere herom nedenfor.

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2022 er vedhæftet denne information.  

 

Frøs Tulipanløb den 11. maj 2022

Blev her i nat åbnet for tilmeldinger via hjemmesiden www.tulipanlob.dk ligesom folderen for arrangement med sponsorer ligeledes vedhæftes denne mail. 

Der er brug for Jeres assistance i forbindelse med arrangements afvikling den 11. maj 2022 – enkelte opgaver før. Der er brug for at mobilisere alle kræfter til varetagelse af bl.a. følgende praktiske opgaver i forbindelse med arrangement:

·         Vejvisere – Mogens Haugaard har i lighed med tidligere år påtaget sig at lede denne gruppe, og tak herfor.

·         Eftertilmeldinger

·         Udlevering af startnumre 

·         Pakning af startnumre

·         Indsamling af startnumre efter at deltagerne er kommet i mål

·         Udlevering af vand til deltagere når de kommer retur. 

·         Udlevering af frugt.

·         Indsamling af returemballage (vandflasker)

·         Oprydning på pladsen efter arrangementet 

Og der er givetvis flere praktiske forhold der skal løses i den forbindelse.  

 

Vi skal derfor anmode jer om at give jeres tilbagemelding hurtigst muligt og gerne senest søndag den 10. april, da der er arbejdsmøde igen den 11. april. 

–  

I må gerne også invitere Jeres / bekendte til også at deltage i det praktiske ved afvikling af arrangementet. 

Ribe Motion vil på dagen være vært for lidt fortæring og drikkevarer.

Der er allerede på nuværende tidspunkt medlemmer der har tilkendegivet at tilbyde assistance, og tak for det. Vi anmoder at os de der har tilkendegivet at bidrage til arrangementets afvikling også giver en elektronisk tilbagemelding på denne mail. 

Vi ser frem til Jeres opbagning

 

Tilbagemelding gives gerne ved at besvare denne mail -  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Ribe Motion

 

Dagsorden bestyrelsesmøde – Ribe motion

Mødeart: Bestyrelsesmøde Side  1 af 1
Jørns kontor. Dato  Mandag d. 10-1-22 KL 17.00
Deltagere: Jørn, Mogens, Leif, Susanne, Vibeke og Eva Sign.  
     
Dagsorden  

Der er skrevet referater fra samtlige bestyrelsesmøder og de er sendt til bestyrelsens medlemmer. 

  • Opstart nye medlemmer i januar…

I morgen d. 11. januar er der reklameret med opstart for nye medlemmer af Rimo, som kan starte op og springe på det hold der passer til dem.

Lars ny instruktør starter i morgen et formiddagshold op kl. 10.00 fra Vittenbergskolen.

  • Status på instruktørområdet!

Louise står for maraton holdet, Preben vil gerne være tovholder for halv maraton holdet, Grethe står for 5-10 km holdet, Susanne og Finn står for 0-5 km holdet, Mona og Vibeke står for gå holdet. Susanne ved ikke om Carsten kommer mere. Susanne orienterer desuden om at hun ønsker at trække sig fra chefinstruktørposten, når det igangværende træningsprogram slutter omkring d. 1. april. Men vil gerne fortsætte som instruktør. I og med at Susanne trækker sig fra chefinstruktørposten, trækker hun sig også som suppleant til bestyrelsen.

  • Skilte til skoene!

I starten af februar uddeles der skilte til klubbens medlemmer, som har betalt kontingent. Susanne og Vibeke tager sig af denne opgave.

  • Generalforsamling i marts??

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag d. 15. marts kl. 18.00 i Kantinen på vittenbergskolen. Der tænkes nye kræfter ind i bestyrelsen, nu hvor Mogens Haugaard, Eva Ebsen og Susanne Larsen trækker sig. I spil er Camilla König, Niels Grimstrup, Leif spørger Camilla og Mogens skriver til Niels. Derudover mangles der to suppleanter, Leif vil spørge den nye instruktør Lars om det kunne være noget for ham.

Dirigent ved Generalforsamlingen foreslås Bent Hansen eller Johnny Hansen, Mogens tager kontakt.

  • Tulipanløbet 2022

Tages op efter Generalforsamlingen, så ved vi også bedre hvordan det ser ud med Corona situationen. 

  • Eventuelt! Herunder tid og sted for næste møde

Der er ikke lavet aftale om nyt møde inden Generalforsamlingen d. 15. marts. 

      

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.7.2021

Deltagere: Mogens, Jørn, Susanne, Leif og Eva

1. Bestyrelsessammensætning fremadrettet, Jane Andersen har trukket sig fra bestyrelsen med øjebliklig virkning. Bestyrelsens opgave bliver at finde ud af hvilke opgaver Jane har haft i bestyrelsen, Mogens tager kontakt til Jane. Jane har tilbudt har hun stadig ønsker at sende mail ud til klubbens medlemmer når de skal orienteres om noget. Bestyrelsens sammensætning fremadrettet, Leif træder ind i Janes sted og er dermed menigt medlem og næst formand.

2. Status på instruktører, Carsten Johansen vil gerne på DGI kursusdel 1. Bente Ramskov overvejer stadig at melde fra som instruktør. Der bliver drøftet et evt. Samarbejde med ØV løbeklub, Mogens tager kontakt til Tom Andersen og forhøre sig. De instruktører som er i klubben lige pt er Louise, Carsten, Finn, Lis, Susanne, Mona Lisa, Grete, Bente og Vibeke. Der afholdes instruktør møde torsdag d. 8/7-21 hvor Susanne vil høre hvad status er. Hjælp til ruter, rute beskrivelser sendes til Vibeke som herefter bliver lagt ud på Rimos hjemmeside, Jane sender mail ud til alle medlemmer, som opfordres til at sende løbe ruter til Vibeke.

3. Der foreslås at Rimo betaler deltager gebyr til stafet for livet, Rimo betaler evt. Leje af telt. Æ Quernstensløb betalt af Rimo. Kontakte Irene ang. Leje af kantinen Ribelund.

4. Evt. Veste deles ud til medlemmer og der indkøbes ikke nye. Gå hold Mona Lisa vil gerne have tilmelding fra gang til gang til gå holdet, de har selv oprettet en tråd. Samle alt som tilhører tulipanløb et sted, der gøres plads i kassen på Vittenbergskolen. 

Næste møde mandag d. 23 august kl. 17.00

 

Generalforsamling i Ribe Motion afholdt d. 14. juni 2021 i Vittenbergskolens kantine.

Ribe Motions formand Mogens Haugaard bød velkommen til alle fremmødte medlemmer.

1.Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Leif Sønderup Hansen som dirigent, som modtog valg.

Leif Sønderup Hansen overtog mødeledelsen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet pr. mail til alle medlemmer inden 3 uger før generalforsamlingen.

Referent Eva Vodder Ebsen.

2.Formandens beretning for det forløbne år

Mogens Haugaard fremlagde beretningen, Mogens fortæller om bestyrelsens arbejde i det forgangne år og at der har været mange restriktioner at forholde sig til grundet Corona og at der ikke har været så mange møder som vanligt grundet særlige omstændigheder.

3.Fremlæggelse af regnskabet for 2020 til godkendelse

Kassere Jørn Schmidt gennemgik regnskabet for 2020, som bærer præg af at der ikke har været afholdt Frøs Tulipanløb grundet Corona og at der dermed ikke har været muligt for klubben med denne indtægt. Udgifterne er dog blevet holdt på det minimale, da det ikke har været muligt at afholde de årlige arrangementer klubben plejer at arrangere. Regnskabet for 2020 godkendes.

4.Fastsættelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret med 300,- kr. årligt.

5.Forelæggelse af budgetforslag for 2021

Jørn Schmidt forelagde bestyrelsens budgetforslag, Regnskabet 2021 godkendes.

6.Behandling af indkomne forslag? ? ? 

7.Træningstider

Bestyrelsens forslag til træningstider 17.30 eller 18.30 hvilket der afstemmes om, medlemmerne foreslår et træningstidspunkt, som hedder kl. 18.00 hvilket også kommer med i afstemningen. Susanne Mathiesen og Johnny Hansen tæller stemmer op flertallet stemmer for kl. 18.00 hvilket bliver fremtidig træningstider tirsdag og torsdag, lørdag fortsætter uændret kl. 8.30.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jørn Schmidt, Vibeke Andersen, Susanne Larsen og Lilli Carstensen er på valg Jørn, Vibeke og Susanne ønsker genvalg de bliver alle tre genvalgt. Lilli ønsker ikke genvalg og trækker sig fra bestyrelsen. Forslag af ny suppleant til bestyrelsen Leif Sønderup Hansen, Leif er valgt med applaus.

9.Valg af revisor og revisor suppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Hansen, som blev valgt med applaus.

Ligeledes foreslog bestyrelsen Tove Eriksen som revisor suppleant, Tove valgt med applaus.

10.Evt.

Lilli takkes for hendes arbejde i bestyrelsen med en erkendelighed.

Færdselsregler når Rimos løbere bevæger sig rundt i Ribe, der bør nedsættes et udvalg, som kan sætte sig ind i reglerne og videreformidle til klubbens øvrige medlemmer. 

Mogens Haugaard orienterer om at der ved næste generalforsamling kommer til at mangle to bestyrelsesmedlemmer, da Mogens Haugaard og Eva Ebsen ikke genopstiller. Så hvis der er nogle medlemmer der brænder for bestyrelsesarbejdet, er dette nu muligt.

Morgenbrød, når der er morgenbrød lørdag morgen, starter de forskellige hold ud, så de kan være tilbage senest kl. 10. Morgenbrød er dog sat på pause et stykke tid endnu, grundet sommerferie.

Mogens Haugaard takker af for god ro og orden.

 

 

Bestyrelsesmøde: Hos Jørn Dato: 10 maj 2021  

Deltagere:

Mogens, Vibeke, Susanne, Jørn, Lilli og Eva

Referent:

Eva

 
     
Dagsorden  

     

-        Ordinær generalforsamling (på valg? Samt træningstider)

Generalforsamling mandag d. 14. juni kl. 17.30, Leif bliver spurgt om han vil være dirigent til årets generalforsamling.

Træningstidspunkter drøftes sidst på generalforsamlingen Mogens laver stemmesedler, hvor det er muligt at stemme på følgende træningstidspunkter, kl. 17.30 eller kl. 18.30. Leif som er dirigent, udpeger stemmeoptæller inden afstemning. 

På valg er Jørn Schmidt, Vibeke Andersen og suppleanter Susanne Larsen og Lilli Carstensen, Jørn, Vibeke og Susanne ønsker genvalg, Lilli ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen har valgt at der ikke bliver tilbudt mad til generalforsamlingen.

Nogle medlemmer er tænkt ind som mulige suppleanter til bestyrelsen, disse vil blive spurgt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal være sendt ud til medlemmer tre uger forud for generalforsamlingen.

-        Regnskab 2020

Regnskab for 2020 gennemgået.

 

-        Status på instruktørområdet:

Mogens har afholdt et møde sammen med instruktørerne, der var ikke den store feedback fra instruktørerne i forhold til nye tiltag fremlagt fra bestyrelsen.

Instruktørerne skal som udgangspunkt ikke sørge for at alle løbere er hjemme på samme tid, der må gerne laves individuelle aftaler på holdet.

Fremover varmes der ikke op i samlet flok, man varmer op individuelt på de enkelte hold. 

Vibeke vil gerne sørge for at laminere samt printe løbe ruter ud, som instruktørerne kan trække frem som inspiration. Bestyrelsen samt medlemmer er velkommen til at komme med input til løbe ruter som mailes til Vibeke gerne nogle der er hentet ned fra google maps.

Carsten har meldt ud at han fremadrettet gerne vil stå for et 8-15 km hold i stedet for at stå for halv maraton holdet.

Hjemmesiden opdateres i forhold til hvad der tilbydes i Rimo lige pt.  

Evt:

 

Mogens informerer om at han ikke ønsker at genopstille næste gang han er på valg (marts 2022) Eva ønsker heller ikke genvalg marts 2022.

Nyt møde, dato fastsættes efter generalforsamlingen. 

    

    

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde – Ribe motion

Mødeart: Bestyrelsesmøde Side  1 af
  Dato  26/4-2021

Deltagere: Mogens, Jane, Susanne, Jørn, Lilli, Eva

Sign.  
     
Dagsorden  

 

Status på instruktørområdet:

 

Bente er skadet, hun overvejer at stoppe som instruktør.

Grethe er instruktør.

Lis skal udsendes og er retur efter sommerferien.

Finn kommer i klubben igen når konen er vaccineret.

Louise er ved at køre lidt træt i instruktørrollen.

Susanne er skadet.

Carsten har trykket ribben er tilbage en gang i maj.

Gå holdet bliver fint styret af Mona, Vibeke og Lilly.

Skal bestyrelsen laminere nogle løberuter som instruktørerne bare kan hive frem, dette vil evt. lette deres arbejde, disse løberuter kan også ligges på Rimos hjemmeside.

Det foreslås at der evt. varmes op hold vis, da opvarmningen ofte hænger på de samme instruktører.

Vi skal have styr på instruktør/hjælpere inden vi tilbyder løb for nybegyndere til august, har vi ikke nok instruktører må vi skrue ned for ambitionerne. 

Mogens vil indkalde instruktører til et møde hvor Rimos fremtid kan drøftes og der vil blive ridset op hvad der forventes af instruktørerne, b.la. at der ikke forventes fremmøde af instruktører 3 gange om ugen.

Ekstra ordinær generalforsamling (træningstider)/ Ordinær generalforsamling:

 

Træningstider bliver et punkt på den ordinære generalforsamling som vil blive afholdt mandag d. 14. juni kl. 17.30

Budget for 2020/2021 gennemgået af Jørn.

Spisning bestyrelse forud for generalforsamling sløjfes i år grundet et år med Corona.

Løbefest afholdes 1 oktober i år.

Nye medlemmer der starter i Rimo i november eller december betaler når de melder sig ind og denne betaling dækker også kontingentet året efter.

Ny møde dato d. 10. maj kl. 16.30 hos Jørn

    

 

    

     

 

Referat af bestyrelsesmøde 17.2.2020

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

Orientering fra chefinstruktørene

Der mangles stadigvæk flere instruktører.

Der afholdes instruktør fest i marts måned.

Susanne undersøger om vi evt. kan lave en klub aftale med Sportmaster så det fremadrettet bliver her Rimos medlemmer bliver tilbudt en klub aften med rabat.

Susanne har fået en forespørgsel om der evt. kan gives gratis løb for Rimos medlemmer til crossløbet på lørdag, som foregår i Ribe denne weekend, der blev vedtaget i bestyrelsen at Rimos medlemmer kan deltage gratis, Jane sender mail ud til medlemmer herom.

Jane har ligeså en forespørgsel fra nogle af klubbens medlemmer om der evt.

Kan tilbydes gratis løb d 28 maj til pinse løbet i Gram. Dette er også godkendt.

Økonomi/budget

Jørn gennemgår budgettet for 2019 som ender ud med et overskud.

Budget for 2020 er lagt.

Generalforsamling:

Dirigent: Mogens har spurgt Jens Bo om han igen i år vil varetage denne post

Mogens afventer svar fra Jens Bo.

Hvem er på valg: 

Mogens, Jane og Eva er på valg.

Forplejning:

Jane bestiller sandwich fra Gredstedbro hotel.

      

Royal Run

Der er infomøde angående træning til royal Run torsdag d. 20. februar. De som ønsker at deltage i træningen til Royal Run og som ikke er medlem af Rimo, skal betale 100 kr. Ønsker de efterfølgende at melde sig ind i klubben, bliver de 100 kr. trukket fra medlemskontingentet.

Træning til royal Run tilbydes fra tirsdag d. 25. februar hvor man har mulighed for at løbe op til 10 km. Der bliver trænet op til Royal Run i Sønderborg, som løbes d. 1. juni, hvor Rimo ligger inde med 30 starts numre til.

Medlemssituation

Pt. er der 122 medlemmer af Rimo inkl. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som er kontingentfrie. 

Evt. 

Susanne foreslår ændring af kontingent, for de medlemmer, som evt. melder sig ind midt i en sæson, vedtaget af bestyrelsen, at de medlemmer som melder sig ind efter 1 august betaler halvt kontingent frem til nytår. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 21.10.2019

Nyt fra instruktørgruppen (Susanne)

Instruktørgruppen, har været underbemandet, pga. skader, sygdom eller arbejde.

Opfordre alle til at være med i opvarmningen også instruktørerne. Instruktørerne møder altid ind et kvarter inden løbs start.

Der er arrangeret klub aften d. 30. okt. Og der er en god tilslutning. Løberen i Esbjerg lukker, derfor vil Susanne være undersøgende på om Sportigan i Esbjerg evt. kunne være interesseret i at lave en aftale med RIMO om klub aften og rabatter.

Tilgang/afgang medlemmer (Jane)

Der er 150 medlemmer i RIMO inkl. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Rundstykker den 1. i måneden (Mogens)

Ordningen fortsætter, men skal være mere struktureret. Intervalgængerne henter rundstykkerne og medlemmerne der er i klubben den pågældende dag, hjælper hinanden med at rette an.

RIMO-kalender (Mogens)

Skal opdateres til 2020. Susanne, Vibeke og Mogens opdaterer kalenderen.

Træningstidspunkt (Mogens)

Mogens foreslår at vi rykker træningstidspunktet tirsdag og torsdag, da dette har været en forespørgsel fra nogle af klubbens medlemmer. Der var enighed om i bestyrelsen, at vi prøver af fra 1. januar og frem til Generalforsamlingen d. 12. marts at starte træningen kl. 17.30 i stedet for kl. 18.30. 

Udkast til folder til nye løbere i RIMO (Susanne)

Susanne har skrevet en fin folder, som bliver udleveret til nye løbere i RIMO

Ansøgning om refleksveste til instruktørerne i RIMO (Susanne)

Instruktørerne mangler refleksveste til vinter, der må bestilles refleksveste til alle instruktører i Løberen beløb 4895 kr.

Lysløb

12. november er der Lysløb i RIMO, Jørn laver diplomer, Jane bestiller suppe. Mogens køber lyskæder til løbet.

Intervalgang (Vibeke)

Vibeke har været med på intervalgang i et stykke tid og kunne godt tænke sig at træningen blev krydret med et tvist, evt. nogle øvelser undervejs. Dette er der udarbejdet materiale om og det er lige til at gå til. Der aftales at fremadrettet bliver der kort drøftet til instruktørmødet inden løb, hvilken øvelse man ønsker at tag med på dagens gåtur.

Tanker om RIMOS-fremtid (Jørn)

Visioner og strategier for Rimos fremtid. Dette punkt holder vi et møde om d. 2. dec. Kl. 18.30 hvor vi laver en brainstorm og kommer med gode ideer tanker om fremtiden i RIMO.

Evt. 

Jørn foreslår en fodterapeut til at holde et oplæg til vores næste generalforsamling. Jørn kontakter Michaela som arbejder ved fritidscentret.Vibeke efterspørger et førstehjælpsopfølgningskursus til instruktører, Vibeke undersøger mulighederne.

 

Ref. af bestyrelsesmøde d.  26.8.2019

Nyt fra chefinstruktøren

Der mangles nye instruktører. 

Opstart nye medlemmer og rundstykker.

Ingen ændring af opstart nye medlemmer, muligt at starte op hele august måned, hvis man skal nå at følge et løbeprogram. 

Ingen rundstykker fremadrettet i august måned.

Status økonomi. Herunder Tulipanløbet.

Tulipanløbet gav igen i år et pænt stort overskud på 62.734,56 kr.

Vi kommer ud med et pænt budget i udgangen af 2019.

Kan vi fejre/belønne medlemmerne efter et økonomisk veloverstået tulipanløb?

Evt. en oplægsholder til vores generalforsamling. Der må gerne komme forslag til en evt. oplægsholder.

Løbe festen, en egen betaling på 50 kr. for at deltage ved dette års løbe fest.

Hjemmeside(r) Ribe Motion/ Tulipanløbet (Har vi brug for begge?)

Thomas Nissen, klubmedlem ansætter vi som web mand som kan hjælpe os ved behov. Vi beholder begge hjemmesider.

Stafet for livet… Telt, status på tilmeldinger, rundedonationer.

Leje et lille telt bord og stole til 8 personer, det hele bliver sat op og pillet ned for os, vi skal ikke gøre noget. Mogens bestiller.

Der er ingen træning for medlemmer i klubben denne dag, alle medlemmer har mulighed, for at melde sig til stafet for livet gratis.

Rimo giver 3 kr. pr. runde dog max 3000 kr.

Løbefest

Løbefesten afholdes fredag d. 4. oktober. Der er bestilt mad og musik.

Bestyrelsen er blevet enige om, at der er en egen betaling på 50 kr. pr. medlem. Grundet det store overskud ved dette års tulipanløb. 

Egne drikkevarer må ikke medbringes.

Diverse mails

Det var ikke muligt for Mogens at læse indkomne mails, da der ikke var noget net på Jørns kontor denne aften. Derfor sender Mogens relevante mails ud til bestyrelsens medlemmer.

Jane har modtaget mail fra Danni angående ”Peters Juleløb ” som løber af stablen søndag d. 15. dec. Kl. 10.00. Danni vil høre om Rimo evt. har lyst til at være medarrangører til dette løb. Bestyrelsen mangler oplysninger om vores rolle i dette løb, hvad forventes der af os og hvor mange mand skal vi stille med? 

Evt.

Hvordan skal Rimo udvikle sig? Brainstorm, punkt til næste bestyrelsesmøde.

Drop boks, vi har mange ting liggende på nettet, få det samlet et sted.

Transport, befordring til og fra kursus, instruktører klubben betaler laveste takst.

E-conomic regnskab, Jørn foreslår at vi får installeret e-conomic som vil lette bogføringen en del,    hvilket koster 295 kr. pr. måned. Der var en enighed i bestyrelsen om at dette skal tilkøbes. 

Løbe bluser til nye medlemmer udleveres 2 gange om året, oktober og marts måned.

Er det muligt at få et system over hvem og hvornår medlemmerne har fået løbe bluse?

 

Ref. af best.-møde d. 6-2-19

Orientering fra Instruktørmødet:

Instruktørerne ønsker sig nyt instruktør løbetøj.

Vi mangler instruktører i løbeklubben, p.t. har vi kun 10 instruktører. Der arbejdes i at finde egnede instruktører.

Økonomi/budget:

Vi henlægger 40.000 kr. til klubtrøjer, beklædning til instruktører for 2018/2019. Budget godkendt for 2019.

Stafet for Livet 14.-15. september 2019. Mogens foreslår at deltagergebyret betales af RIMO for RIMO´s medlemmer. Samtidig gives der en rundedonation.

Odd Fellow legat - Mogens søger om et legat til RIMO. Får vi legat skal der købes refleksveste og lys til løbere.

Orientering projekt Kvickly:

Peter fra Kvickly tilbyder hans ansatte at få gratis løbetræning, RIMO stiller med instruktører hver mandag fra kl. 18, der er aftalt, at de løbere som deltager fra Kvickly, blliver meldt ind i RIMO, dermed har de og så mulighed for at komme i klubbe de dage der trænes i RIMO.

Stafet 2020 Genforeningsløb:

Fejring af den 100 år gamle grænse, hvor det er planen, at der løbes stafet grænsen rundt. Danni fra DGI, vil gerne have at vi samarbejder om dette med Hvidin, Mogens mener dog, at der er meget arbejde i det, derofr tænker i ikke at byde ind til dette samarbejde.

 

Ref. fra best.møde d. 5-11-18

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Orientering fra instruktørmødet:

Tænker man at hjælpetrænere skal med til instruktørfesten. Der blev vedtaget i bestyrelsen at hjælpetrænere ikke deltager i instruktørfesten.

Økonomi:

Regnskabet for dette år, ser ud til at gå i nul ved årsskiftet.

Lys løb:

13. november holder klubben lys løb, Susanne mailer ud til instruktørerne om hvad deres opgaver er på dagen.

Klubaften:

Løberen i Esbjerg holder klubaften for Rimos medlemmer, man kan denne aften få 25% rabat i butikken.

Medlemssituation:

Vi er nu oppe på 157 medlemmer, en fin fremgang her i den sidste del af året.

Løbe bluser til Rimos medlemmer: 

Jørn har en aftale med Tip top, der bliver snart meldt en dato ud for prøvning inden løb. Dette finder Vibeke og Jørn ud af i fællesskab. Klubben betaler som skrevet tidligere 1 bluse eller tank top til hvert medlem, hvis løberne ønsker navn på deres løbe bluse, skal de selv betale 30 kr. til dette.

Opstart af nye medlemmer:

Bestyrelsen har besluttet et nyt tiltag, til januar når der startes nye løbe hold op, bliver det med en mere glidende opstart, det er blevet besluttet at vi ligger op til at nye medlemmer kan starte op i løbet af januar, dette fordi vi oplever at mange nye løbere kommer til senere end den dato vi reklamere med, vi vil gerne have at det bliver gjort synligt at der ikke kun er en dato man kan starte.Foldere udleveres til nye løbere, hvor de kan læse om klubben, de henvises desuden til Rimos hjemmeside. Nye løbere skal have en løbe bluse og et Rimoskilt til skoene, når de har betalt kontingent. Sommerhold opstart bliver  i aug. Bypoloner sørger Mogens for, så der kommer reklame op sidst på året.

Rimos 10-års jubilæum:

Det gøres tydeligt fremadrettet, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer denne aften.

DGI Runners:

Ingen reaktion tilbage på mail sendt til DGI.( Der er nu kommet svar fra landsfmd. Der er på baggrund af dette afholdt møde med Danni Callesen og andeb rep. fra DGI

Evt.:

I 2020 bliver der lavet en stafet løb, grænsen rundt, hvor Danni Callesen er med i planlægningen, Danni vil gerne have Rimos hjælp til opbakning ved dette løb.